14 de mayo manifestación en gasteiz!!
ENERGIA RENOVABLE SI, PERO NO ASÍ
ENERGIA BERRIZTAGARRIA BAI, BAINA EZ HORRELA

maiatzaren 14an Gasteizen
Bilbo Plazan, 19.00etan

 “Lurra defendatuko dugu.

Tapia Legeari ez”
Manifiesto

En el año 2009 el Parlamento Vasco derogó el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica (en adelante PTS), dando carpetazo a la pretensión de industrializar los Montes de Iturrieta, al estar éstos protegidos como Zona Especial de Conservación (ES2110022) y tener aprobado el Plan conjunto de gestión de aves necrófagas.

Sin embargo, más de 10 años después, el Gobierno Vasco, a través de la sociedad Aixeindar, formada por la agencia energética del Gobierno Vasco –el EVE- (40%) e Iberdrola (60%), obviando todos los argumentos que llevaron a la derogación del PTS de Energía Eólica en el 2009, vuelve a proponer/imponer el desarrollo de 4 nuevos proyectos de centrales eólicas, curiosamente, todos ellos en Araba/Álava:

 • Azazeta (Arraia-Maeztu y Bernedo): 8 aerogeneradores con una potencia de 40 MW
 • Montes de Iturrieta (Arraia-Maeztu) :15 aerogeneradores con una potencia de 75 MW
 • Arkamo (Ribera Alta): 19 aerogeneradores con una potencia de 95 MW
 • Labraza (Oión): 8 aerogeneradores con una potencia de 40 MW

Proyectos que, además, se imponen en contra de las Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (Decreto128/2019, de 30 de julio), de numerosa normativa específica en materia medioambiental de ámbito foral, autonómico y europeo; y todo ello, sin un Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica que de cobertura legal a los emplazamientos propuestos.

En definitiva, un sinsentido que persevera en los mismos errores evidenciados y bloqueados en el año 2009 con la derogación del PTS de 2002, que echa por tierra la estrategia y las políticas desarrolladas por la Diputación Foral de Araba/Álava para la protección del medio natural, la biodiverdidad y los paisajes, y, sobre todo, que conlleva unas consecuencias irreparables y muy perniciosas para nuestro patrimonio natural, a saber:

 • La privatización de nuestros montes comunales, cuya gestión comunitaria ha sido una de las claves de su supervivencia. Los montes públicos no pueden ser secuestrados por una empresa privada como Iberdrola que en el año 2020 registró un beneficio neto de 3.610,7 millones de euros.
 • La industrialización de áreas naturales de alto valor medioambiental. Hay que tener en cuenta el tráfico pesado asociado a su construcción y mantenimiento de estas infraestructuras, los vertidos de aceites fruto de su funcionamiento, así como el grave impacto de las infraestructuras asociadas, como pistas, líneas eléctricas de evacuación, subestaciones, etc.
 • El enorme impacto paisajístico. Los aerogeneradores tienen una altura de 200 m., son tres veces más altos que los de la Sierra de Elgea, o que las torres más altas de Salburua en Vitoria-Gasteiz. La torre Iberdrola de Bilbao tiene una altura de 165 m.
 • El impacto acústico. El ruido y vibraciones, en zonas aledañas a los molinos, suponen una grave afección a la salud pública.
 • La pérdida de biodiversidad. Los molinos y las infraestructuras asociadas conllevan una enorme perdida de biodiversidad en nuestros montes, debido, principalmente, a la pérdida, fragmentación y degradación de los hábitats, provocados por varios factores como la ocupación y sellado de los suelos naturales, la destrucción y alteración de los sistemas naturales, la invasión de especies alóctonas, la explotación no sostenible de los recursos o la contaminación.
 • El impacto sobre la red hidrológica de las zonas afectadas (acuíferos, arroyos, fuentes, etc.)

Por todo lo anterior, SOLICITAMOS de vuestra organización el apoyo a este manifiesto instando a las administraciones competentes a:

 • La urgente declaración de las zonas de montaña de alto valor y fragilidad medioambiental como áreas de exclusión a la implantación de todo tipo de centrales de producción energética.
 • La paralización inmediata de los proyectos en curso, curiosamente, todos ellos ubicados en Araba/Álava.
 • La priorización de emplazamientos más antropizados, accesibles y que resulten menos impactantes desde el punto de vista ecológico y paisajístico.
 • La ubicación de las centrales eólicas en áreas antropizadas y próximas a los centros de producción.

Las energías renovables deben ser aliadas de la preservación de la biodiversidad. La transición energética y la biodiversidad deben ir de la mano, de manera que desarrollar la primera sacrificando la segunda, es un objetivo peligroso e irresponsable.

Manifestua

2009. urtean, Eusko Legebiltzarrak Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana (aurrerantzean, LAP) indargabetu zuen, Iturrietako Mendiak industrializatzeko asmoa bertan behera utziz, horiek Kontserbazio Bereziko Eremu (ES2110022) gisa babestuta daudelako eta hegazti nekrofagoak kudeatzeko baterako plana onartuta dagoelako.

Hala ere, 10 urte baino gehiago igaro ondoren, Eusko Jaurlaritzak, Eusko Jaurlaritzaren energia-agentziak – EEEk – (% 40) eta Iberdrolak (% 60) osatutako Aixeindar sozietatearen bidez, 2009an Energia Eolikoaren LAP indargabetzea ekarri zuten argudio guztiak alde batera utzita, zentral eolikoen 4 proiektu berri proposatu/inposatu ditu, bitxia bada ere, guztiak Araban:

 • Azazeta (Arraia-Maeztu eta Bernedo: 40 MW-ko potentzia duten 8 aerosorgailu
 • Iturrietako mendiak (Arraia-Maeztu): 75 MW-ko potentzia duten 15 aerosorgailu
 • Arkamo (Erriberagoitia): 95 MW-ko potentzia duten 19 aerosorgailu
 • Labraza (Oion): 40 MW-ko potentzia duten 8 aerosorgailu

Proiektu horiek, gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa), foru-, autonomia- eta Europako ingurumen-arloko araudi espezifiko ugariren aurka ezartzen, eta hori guztia proposatutako kokalekuei legezko estaldura ematen dien Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektorialik gabe.

Azken batean, zentzugabekeria horrek 2009. urtean agerian utzi eta blokeatutako akats berberei eusten die, 2002ko LAPa indargabetzean, baita Arabako Foru Aldundiak natura-ingurunea, biodibertsitatea eta paisaiak babesteko garatutako estrategia eta politikak bertan behera uzten ditu ere, eta, batez ere, ondorio konponezinak eta oso kaltegarriak dakartza gure natura-ondarean, hau da:

 • Gure mendi komunalen pribatizazioa, haien kudeaketa komunitarioa biziraupenaren giltzarrietako bat izan baita. Iberdrola bezalako enpresa pribatu batek ezin ditu mendi publikoak bahitu, 2020an 3.610,7 milioi euroko mozkin garbia izanez.
 • Ingurumen-balio handiko naturaguneak industrializatzea. Kontuan hartu behar dira azpiegitura horiek eraikitzearekin eta mantentzearekin lotutako trafiko astuna, horien funtzionamenduaren ondoriozko olio- isurketak, baia horiei lotutako azpiegituren inpaktu larria ere (pistak, ebakuazio-linea elektrikoak, azpiestazioak, etab.)
 • Paisaiaren inpaktu izugarria. Haize-sorgailuek 200 metroko altuera dute, Elgea mendilerrokoak baino hiru aldiz altuagoak dira, edo Gasteizko Salburuako dorre altuenak baino altuagoak. Bilboko Iberdrola dorreak 165 metroko altuera du.
 • Inpaktu akustikoa. Erroten inguruko eremuetan, zaratak eta bibrazioek osasun publikoari kalte larria eragiten diote.
 • Biodibertsitatearen galera. Errotek eta lotutako azpiegiturek biodibertsitatearen galera handia dakarte gure mendietan, batez ere, habitatak galdu, zatitu eta degradatu direlako, hainbat faktorek eraginda, hala nola, lurzoru naturalak okupatu eta zigilatzeak, sistema naturalak suntsitu eta aldatzeak, espezie aloktonoak inbaditzeak, baliabideen ustiapen ez-jasangarriak edo kutsadurak.
 • Eragindako eremuek sare hidrologikoan (akuiferoak, errekak, iturriak, etab.) duten eragina.

Horregatik guztiagatik, zuen erakundeari ESKATZEN DIOGU manifestu hau babes dezala, eta administrazio eskudunei honako hauek eskatzeko:

 • Ingurumen-balio handiko eta -hauskortasuneko mendi-eremuak energia-ekoizpeneko era guztietako zentralak ezartzeko bazterketa-eremu izendatzea, premiaz.
 • Abian dauden proiektuak berehala geldiaraztea, bitxia bada ere, guztiak Araban kokatuak.
 • Leku antropizatuagoak, irisgarriagoak eta ekologiaren eta paisaiaren ikuspegitik inpaktu txikiagoa dutenak lehenestea.
 • Zentral eolikoak eremu antropizatuetan eta ekoizpen-zentroetatik hurbil kokatzea.

Energia berriztagarriek biodibertsitatea babestearen aliatuak izan behar dute. Trantsizio energetikoak eta biodibertsitateak batera joan behar dute, eta, beraz, lehenengoa bigarrena sakrifikatuz garatzea helburu arriskutsua eta arduragabea da.